Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van 'Ik Winkel in Halle'

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de onderstaande bepalingen:

1. 'Ik Winkel in Halle' verleent zijn diensten (hierna “de diensten” genoemd) mits aanvaarding van onderhavige gebruiksvoorwaarden (hierna “voorwaarden” genoemd) die 'Ik Winkel in Halle' op elk willekeurig moment vrij kan wijzigen door rechtstreeks op de website kennisgevingen van wijzigingen of koppelingen naar dergelijke kennisgevingen te publiceren. Alle kennisgevingen kunnen u rechtsgeldig per e-mail worden toegestuurd. U wordt dus aangeraden geregeld de laatste versie van onderhavige voorwaarden te raadplegen. 'Ik Winkel in Halle' kan ook andere diensten aanbieden waarvoor specifieke gebruiksvoorwaarden zullen moeten worden aanvaard vóór elk gebruik ervan. Onderhavige voorwaarden zijn de schriftelijke neerslag van de volledige overeenkomst tussen u en 'Ik Winkel in Halle' met betrekking tot het gebruik van de dienst. Zij vernietigen en vervangen alle eerder gedane of recente mededelingen en voorstellen, zij het in elektronische vorm, schriftelijk of mondeling.

2. 'Ik Winkel in Halle' behoudt zich het recht voor op elk willekeurig ogenblik zijn diensten tijdelijk te schorsen voor het onderhoud, het wijzigen of het verbeteren van zijn website en/of de inhoud ervan zonder dat u aanspraak kunt maken op enige vorm van schadevergoeding.

3. Alle informatie die op de website wordt gepubliceerd, is enkel geldig voor België. De informatie betreffende producten en/of diensten kan inhoudelijke, technische of tikfouten bevatten of onvolledig zijn. 'Ik Winkel in Halle' biedt dan ook geen garantie voor de nauwkeurigheid van de inhoud van de informatie op de website. 'Ik Winkel in Halle' beperkt zich tot de publicatie van de informatie van de adverteerders op de website. De illustraties/foto’s/... op de website zijn niet-contractueel. Alle correspondentie of materiaal –in de ruime betekenis van het woord– dat u via de website of enig ander middel aan 'Ik Winkel in Halle' richt, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en vrij van om het even welke bescherming van de intellectuele eigendom, behoudens andersluidend bericht van uwentwege. 'Ik Winkel in Halle' kan het ontvangen materiaal dan ook vrij gebruiken. Het is echter verboden ons op welke manier dan ook illegale, bedreigende, lasterlijke, aanstootgevende, pornografische of voor de website gevaarlijke (computervirussen, enz.) elementen te laten geworden.

4. Alle elementen van de website en de website zelf worden beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van 'Ik Winkel in Halle' en/of zijn adverteerders (zoals het auteursrecht, het merkenrecht, de wet op de bescherming van computerprogramma’s en databanken, enz.). Elke handeling die indruist tegen de intellectuele eigendomsrechten van 'Ik Winkel in Halle' en/of zijn adverteerders is ten strengste verboden en zal gerechtelijk worden vervolgd. U bent dan ook niet gemachtigd om gelijk welke informatie (met inbegrip van logo’s, afbeeldingen, merknamen, enz.), software, producten of diensten die u via deze website hebt bekomen te wijzigen, te kopiëren, te verdelen, door te geven, te verspreiden, te vertegenwoordigen, te reproduceren, te publiceren, over te dragen, in licentie te geven of te verkopen, noch om afgeleide producten te creëren van de eerder vermelde elementen.
'Ik Winkel in Halle' oefent geen enkele controle uit op websites waarnaar wordt verwezen en, meer in het algemeen, op de beoogde internetresources. 'Ik Winkel in Halle' is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud, reclame, producten, diensten of enig ander materiaal dat beschikbaar is op of waarnaar wordt verwezen door deze websites of externe bronnen. Het is verboden om een hyperlink naar www.ikwinkelinhalle.be te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van deze laatste. Het feit dat www.ikwinkelinhalle.be een hyperlink naar een andere website vermeldt, betekent niet dat 'Ik Winkel in Halle' die website of de inhoud ervan onderschrijft. 'Ik Winkel in Halle' is eenszins aansprakelijk voor de informatie, meningen en aanbevelingen van deze derden. Bovendien is het mogelijk dat andere websites verwijzen naar www.ikwinkelinhalle.be zonder dat 'Ik Winkel in Halle' daarvan op de hoogte is. 'Ik Winkel in Halle' geeft geen toestemming voor dergelijke koppelingen en wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor de informatie die op deze andere websites wordt gepubliceerd, voor hun inhoud en voor hun relatie met 'Ik Winkel in Halle'. 'Ik Winkel in Halle' kan geenszins aansprakelijk worden gesteld in een geschil dat zich eventueel voordoet tussen een partner en een gebruiker. Enkel de geraadpleegde partners zijn aansprakelijk voor de naleving van alle toepasselijke regelgevingen in het kader van de prestaties die worden aangeboden aan de eindgebruikers of klanten en meer bepaald van de wetten en reglementen met betrekking tot verkoop op afstand, consumentenbescherming, bedrieglijke of misleidende reclame, prijzen en productconformiteit. 'Ik Winkel in Halle' kan geenszins aansprakelijk gehouden worden voor enige vorm van bewezen of beweerde schade of verlies als gevolg van of met betrekking tot het gebruik van of het feit dat u vertrouwen hebt gesteld in de inhoud, goederen of diensten die door deze websites of externe bronnen worden aangeboden. Indien het resultaat van een zoekopdracht op de website van 'Ik Winkel in Halle' u ten slotte doorverwijst naar websites, pagina’s of fora waarvan de naam en/of de inhoud een inbreuk vormen op de Belgische wetgeving, rekening houdend met het feit dat 'Ik Winkel in Halle' geen enkele controle heeft over de inhoud van deze websites en externe bronnen, mag u de betrokken website niet verder raadplegen. Als u dat toch doet, kunnen u de door de Belgische wetgeving voorziene straffen worden opgelegd of moet u mogelijks voor de rechtbank verantwoording afleggen voor uw daden.

5. De Belgische wetgeving is van toepassing. In geval van geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

Het privacy beleid van 'Ik Winkel in Halle'

1. Algemene bepalingen
Het staat u vrij om onze website te bezoeken, informatie te raadplegen over onze producten en diensten, en kennis te nemen van actuele berichtgeving of van onze nieuwe diensten zonder dat u ons daarvoor persoonsgegevens moet verstrekken. Om deel te nemen aan acties die door 'Ik Winkel in Halle' georganiseerd worden, dient u zich evenwel in te schrijven. Deze gegevens worden ook verzameld om onze dienstverlening te verbeteren door gepersonaliseerde informatie aan te bieden wanneer u onze website bezoekt. Als u beslist om ons uw persoonsgegevens te verstrekken, zullen wij deze vertrouwelijk behandelen overeenkomstig de hierboven vermelde bepalingen en de nationale en internationale wetgeving.

2. Definities
Onder “gegevensverwerking” wordt verstaan: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens. “Vertrouwelijke” verwerking betekent dat wij uw gegevens op een vertrouwelijke manier verwerken overeenkomstig de nationale en internationale wetgeving, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998.

3. Doel van de verwerking van uw persoonsgegevens
Door ons uw persoonsgegevens te verstrekken, geeft u ons de uitdrukkelijke toestemming om deze gegevens te verwerken voor de hierna vermelde doeleinden. Uw gegevens worden opgenomen in de bestanden van 'Ik Winkel in Halle'. Wij verwerken ze voor het beheer van uw deelname aan acties die op de website van 'Ik Winkel in Halle' georganiseerd worden, voor het verzenden van e-mails ter bevestiging van de registratie van uw inschrijving als lid van 'Ik Winkel in Halle', voor de registratie van uw deelname aan een bepaalde actie, voor de resultaten van die actie en desgevallend ook voor de verzending van uw geschenken. Wij verwerken de gegevens ook voor het beheer van onze leden en de andere diensten die door 'Ik Winkel in Halle' aangeboden worden, om de kwaliteit van onze dienstverlening (selecties, aanbevolen websites,...) te verbeteren, om u te informeren over nieuwe diensten en producten van 'Ik Winkel in Halle' en zijn partners en in het kader van onderzoek dat wij verrichten.

4. Cookies
Bij gelegenheid gebruiken wij “cookies” om u een betere service te bieden. Een cookie is een klein bestand dat door een website op uw computer opgeslagen wordt: dat cookie kan bij een volgend bezoek aan de website opnieuw opgehaald worden. Het cookie kan enkel gelezen worden door de website die het heeft gemaakt. Wij gebruiken cookies om administratieve redenen, bijvoorbeeld om uw voorkeur voor bepaalde soorten informatie of uw toegangscode te registeren. Zo hoeft u bij elk bezoek aan onze website niet telkens opnieuw dezelfde gegevens te typen. De meeste cookies werken maar gedurende één enkele sessie of één enkel bezoek. Geen van de cookies bevat informatie waarmee telefonisch, elektronisch of schriftelijk contact met u opgenomen kan worden. U kunt uw webbrowser ook dusdanig instellen dat u gewaarschuwd wordt wanneer cookies gecreëerd worden of dat de creatie van cookies verhinderd wordt. In dat laatste geval zijn bepaalde diensten waarvoor cookies vereist zijn evenwel niet meer beschikbaar.

5. Publicatie en verspreiding van uw persoonsgegevens
U verklaart zich akkoord met de publicatie van een aantal van uw “openbare” gegevens. Dat betekent dat uw naam, woonplaats, land van verblijf en geslacht bekendgemaakt kunnen worden in de communicatie tussen u en 'Ik Winkel in Halle', alsook tussen u en andere gebruikers. 'Ik Winkel in Halle' kan bovendien uw persoonsgegevens bekendmaken op verzoek van een wettelijke instantie of te goeder trouw wanneer wij menen dat dat nodig is om de geldende wetgeving of regelgeving na te leven of ten behoeve van juridische stappen die door of tegen 'Ik Winkel in Halle' worden ondernomen.

6. Uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens
U kunt ons al uw vragen over de registratie en verwerking van uw persoonsgegevens e-mailen naar Turn on Javascript!. Voor meer algemene informatie kunt u zich altijd wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

7. Schending van uw privacy
Indien u op eender welk ogenblik denkt dat onze website uw privacy niet respecteert, vragen wij u 'Ik Winkel in Halle' hierover per e-mail in te lichten op het adres Turn on Javascript!. We zullen alles in het werk stellen om het probleem op te sporen en te verhelpen.